// O NAS | Similis

O NAS

MiA�dzynarodowa Humanitarna Fundacja a�zSIMILISa�? realizuje projekty zwiA�zane z pomocA� osobom w potrzebie (ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem kobiet i dzieci oraz osA?b starszych i niepeA�nosprawnych – przesiedleA�cA?w ze strefy objA�tej dziaA�aniami wojennymi w Ukrainie).
do my homework for me
Naszym gA�A?wnym partnerem na Ukrainie jest MiA�dzynarodowa Humanitarna Fundacja a�zMosta�? z siedzibA� w Berdiansku (Ukraina, Zaporoski obwA?d.). Jest to miasteczko poA�oA?one nad brzegiem Morza Azowskiego ok. 90 km od strefy dziaA�aA� wojennych. Od poczA�tku konfliktu na Donbasie spoA�eczeA�stwo ukraiA�skie wydobyA�o nie maA�e A�rodki, aby pomagaA� przesiedleA�com. JednakA�w zwiA�zku z bardzo trudnA� sytuacjA� oraz kondycjA� ekonomicznA�, zarA?wno paA�stwa, jak rA?wnieA? biznesu i budA?etA?wA�domowych, istnieje dziA� ogromna potrzeba szukania A�rodkA?w finansowych poza granicami Ukrainy. Sytuacja na wschodzie Ukrainy pozostaje wciA�A? napiA�ta i nikt nie jest w stanie prognozowaA�, jak dalej bA�dzie siA� ona rozwijaA�, dlatego teA? ludzie urgentessay.net znajdujA� siA� w stanie ciA�gA�ego stresu. PojawiajA� siA� coraz wiA�ksze problemy w zwiA�zku z upadkiem kursu Hrywny, ciA�gA�ym wzrostem cen i likwidacjA� wielu miejsc pracy.

PrzykA�ady naszych projektA?w:

ZaA�oA?yciele fundacji, latem (lipiec) 2014 roku, zorganizowali obA?z dla przesiedleA�cA?w z terytorium antyterrorystycznej operacji w Berdiansku (Zaporoski obwA?d). W obozie tym znalazA�o schronienie 230 osA?b. Na czas zimowy obA?z przeniA?sA� siA� do miejscowoA�ci DnieprodzierA?yA�sk (obwA?d Dniepropietrowski), gdzie czA�A�ciowo funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Poza tym w ciA�gu 10 miesiA�cy (luty a�� listopad 2015) fundacja pomagaA�a zabezpieczyA� produktami A?ywnoA�ciowymi emerytA?w, rencistA?w, inwalidA?w, kobiety i dzieci na terenie Doniecka. W rezultacie tej wspA?A�pracyA�w 10 punktach wydawania bezpA�atnych posiA�kA?w, codziennie okoA�o 2500 ludzi korzystaA�o z gorA�cego, peA�nowartoA�ciowego obiadu.

NastA�pny projekt, realizowany wspA?lnie zA� FundacjA� a�zMosta�?, skierowany jest do kobiet i dzieci, write my paper przesiedleA�cA?w na pokojowe terytorium Ukrainy, w szczegA?lnoA�ci do miast i wiosek obwodu zaporoskiego i dniepropietrowskiego. Istota projektu polega na zabezpieczeniu kobiet i dzieci A�rodkami higieny, A?ywnoA�ciA�, odzieA?A�, obuwiem, wA?zkami, A�A?A?eczkami i innymi przedmiotami niezbA�dnymi do A?ycia.

KolejnyA�projekt skupia siA� nad problemem psychologicznej, fizycznej oraz moralnej rehabilitacji rodzin wielodzietnych (3+) i rodzin bez ojcA?w, ktA?re otrzymaA�y status przesiedleA�cA?w z tymczasowo okupowanego terytorium, gdzie trwa antyterrorystyczna operacja. PierwszeA�stwo w okazaniu pomocy uzyskujA� rodziny od trojga dzieci wzwyA?, ktA?rych domy russian brides agency byA�y zniszczone i nie podlegajA� remontowi. Istota pomocy polega na zorganizowaniu A�wietlicy a�� domu, gdzie mogA�yby na staA�e zamieszkiwaA� kobiety wraz ze swoimi licznymi dzieA�mi i stwarzaA� sobie jednoczeA�nie miejsce i warunki do pracy zarobkowej.

Oddzielny projekt, ktA?ry znajduje siA� w stadium opracowywania to pomoc repatriantom. Celem tego projektu jest pomoc ludziom, a szczegA?lnie rodzinom, ktA?re majA� polskie korzenie, a ktA?re zostaA�y zmuszone opuA�ciA� terytorium Donbasu jako przymusowi przesiedleA�cy ze strefy ATO.

 

Идеи, формулы и ярлыки для подачи заявления на получение ссуды онлайн

Идеи, формулы и ярлыки для подачи заявки на кредит онлайн

Естественно, точные условия вашего кредита в первую очередь зависят от вашего личного кредита и вида кредита. Просто подать заявку на плохую кредитную личную ссуду онлайн. Всегда помните, что просто потому, что можно получить кредит, это не значит, что вам следует это делать. Излишне говорить, что ссуды иногда могут быть немного сложнее, поэтому продолжайте читать, если хотите узнать о различных переменных, которые помогут вам понять, как работает калькулятор ссуды. Личный кредит на плохой кредит может также служить лекарством для лечения плохой кредитной истории.

top-credit.com.ua/

Thanks: