// O NAS | Similis

O NAS

MiA�dzynarodowa Humanitarna Fundacja a�zSIMILISa�? realizuje projekty zwiA�zane z pomocA� osobom w potrzebie (ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem kobiet i dzieci oraz osA?b starszych i niepeA�nosprawnych – przesiedleA�cA?w ze strefy objA�tej dziaA�aniami wojennymi w Ukrainie).

Naszym gA�A?wnym partnerem na Ukrainie jest MiA�dzynarodowa Humanitarna Fundacja a�zMosta�? z siedzibA� w Berdiansku (Ukraina, Zaporoski obwA?d.). Jest to miasteczko poA�oA?one nad brzegiem Morza Azowskiego ok. 90 km od strefy dziaA�aA� wojennych. Od poczA�tku konfliktu na Donbasie spoA�eczeA�stwo ukraiA�skie wydobyA�o nie maA�e A�rodki, aby pomagaA� przesiedleA�com. JednakA�w zwiA�zku z bardzo trudnA� sytuacjA� oraz kondycjA� ekonomicznA�, zarA?wno paA�stwa, jak rA?wnieA? biznesu i budA?etA?wA�domowych, istnieje dziA� ogromna potrzeba szukania A�rodkA?w finansowych poza granicami Ukrainy. Sytuacja na wschodzie Ukrainy pozostaje wciA�A? napiA�ta i nikt nie jest w stanie prognozowaA�, jak dalej bA�dzie siA� ona rozwijaA�, dlatego teA? ludzie urgentessay.net znajdujA� siA� w stanie ciA�gA�ego stresu. PojawiajA� siA� coraz wiA�ksze problemy w zwiA�zku z upadkiem kursu Hrywny, ciA�gA�ym wzrostem cen i likwidacjA� wielu miejsc pracy.

PrzykA�ady naszych projektA?w:

ZaA�oA?yciele fundacji, latem (lipiec) 2014 roku, zorganizowali obA?z dla przesiedleA�cA?w z terytorium antyterrorystycznej operacji w Berdiansku (Zaporoski obwA?d). W obozie tym znalazA�o schronienie 230 osA?b. Na czas zimowy obA?z przeniA?sA� siA� do miejscowoA�ci DnieprodzierA?yA�sk (obwA?d Dniepropietrowski), gdzie czA�A�ciowo funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Poza tym w ciA�gu 10 miesiA�cy (luty a�� listopad 2015) fundacja pomagaA�a zabezpieczyA� produktami A?ywnoA�ciowymi emerytA?w, rencistA?w, inwalidA?w, kobiety i dzieci na terenie Doniecka. W rezultacie tej wspA?A�pracyA�w 10 punktach wydawania bezpA�atnych posiA�kA?w, codziennie okoA�o 2500 ludzi korzystaA�o z gorA�cego, peA�nowartoA�ciowego obiadu.

NastA�pny projekt, realizowany wspA?lnie zA� FundacjA� a�zMosta�?, skierowany jest do kobiet i dzieci, przesiedleA�cA?w na pokojowe terytorium Ukrainy, w szczegA?lnoA�ci do miast i wiosek obwodu zaporoskiego i dniepropietrowskiego. Istota projektu polega na zabezpieczeniu kobiet i dzieci A�rodkami higieny, A?ywnoA�ciA�, odzieA?A�, obuwiem, wA?zkami, A�A?A?eczkami i innymi przedmiotami niezbA�dnymi do A?ycia.

KolejnyA�projekt skupia siA� nad problemem psychologicznej, fizycznej oraz moralnej rehabilitacji rodzin wielodzietnych (3+) i rodzin bez ojcA?w, ktA?re otrzymaA�y status przesiedleA�cA?w z tymczasowo okupowanego terytorium, gdzie trwa antyterrorystyczna operacja. PierwszeA�stwo w okazaniu pomocy uzyskujA� rodziny od trojga dzieci wzwyA?, ktA?rych domy russian brides agency byA�y zniszczone i nie podlegajA� remontowi. Istota pomocy polega na zorganizowaniu A�wietlicy a�� domu, gdzie mogA�yby na staA�e zamieszkiwaA� kobiety wraz ze swoimi licznymi dzieA�mi i stwarzaA� sobie jednoczeA�nie miejsce i warunki do pracy zarobkowej.

Oddzielny projekt, ktA?ry znajduje siA� w stadium opracowywania to pomoc repatriantom. Celem tego projektu jest pomoc ludziom, a szczegA?lnie rodzinom, ktA?re majA� polskie korzenie, a ktA?re zostaA�y zmuszone opuA�ciA� terytorium Donbasu jako przymusowi przesiedleA�cy ze strefy ATO.

 

Thanks: